Język angielski Styczeń 2009 Poziom rozszerzony II | Arkusze maturalne

Przedmiot Język angielski
Data Styczeń 2009
Stopień trudności Poziom rozszerzony II
Czas pracy 70 minut
Sygnatura Matura próbna
Zrodlo Centralna Komisja Egzaminacyjna

Podgląd arkusza

1. Usłyszysz dwukrotnie pięć wypowiedzi czytelników książek. Dopasuj do każdejwypowiedzi (4.1. – 4.5.) odpowiadające jej treści zdanie podsumowujące (A – G).Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Dwa zdania zostały podane dodatkowo i niepasują do żadnej wypowiedzi.Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.A book ending shouldA. be realistic and well-balanced.B. raise spirits.C. help us deal with real life dramas.D. match the plot.E. be surprising.F. be an inspiration for another story.G. help readers escape from reality
2. Usłyszysz dwukrotnie fragment audycji radiowej na temat higieny snu. Zdecyduj, którezdania są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE). Zaznacz znakiem Xodpowiednią rubrykę w tabeli.Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt
3. Usłyszysz dwukrotnie wywiad z kobietą przygotowującą się do udziału w misjikosmicznej. Z podanych możliwości odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treściątekstu. Zakreśl literę A, B, C lub D.Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz l punkt.6.1. When she was young BarbaraA. wanted to become an astronaut.B. went to a NASA summer camp.C. read about animals in space.D. built a small telescope by herself.6.2. Barbara supposes that when the shuttle takes off, she will beA. anxious.B. calm.C. frightened.D. watchful.
4. Przeczytaj poniższe opowiadanie. Na podstawie informacji zawartych w tekście,z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zaznacz jednąz czterech możliwości zakreślając literę A, B, C lub D.Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.There had been a christening that afternoon at St. Peter’s, and Albert Foreman still worehis verger’s gown. He busied himself quietly and waited for the vicar to finish in the vestry.Presently he saw him walk across the chancel. The vicar had been but recently appointed,a red-faced energetic man in the early forties, and Albert Foreman still missedhis predecessor, a clergyman of the old school who preached leisurely sermons in a silveryvoice and dined out a great deal with his more aristocratic parishioners. He liked thingsin church to be just so, but he never fussed; not like this new man who wanted to havehis finger in every pie. But Albert Foreman was tolerant. The new vicar had come fromthe East End and he couldn’t be expected to fall in at once with the discreet ways ofhis fashionable congregation.
5. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań. Dobierz brakujące zdania(A – F) tak, aby otrzymać logiczny i spójny tekst. W każdą lukę (8.1. – 8.5.) wpisz literę,którą oznaczone jest brakujące zdanie. Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i niepasuje do tekstu. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz l punkt.The Beginnings of Gates’ philanthropy?I had the chance to meet Bill Gates in February 1997 when I was an Americanjournalist in France. 8.1. _____ First, he was going to open an exhibition at a museum of hisLeonardo Da Vinci codex for which he had paid $30 million. Second, he was going to hosta press conference about the launch of Microsoft Office 97 in France at the Comdex IT tradeshow.I attended that press conference. I took the microphone, and employing an openingstrategy I often use to put a subject at ease when doing an interview, began with a lead-in aboutwhether he had attended Paul Allens recent birthday party in Cap Ferrat. He had not.Then I read my question. “Mr. Gates, I wonder if you could explain something to mewhich I cannot understand. 8.2. _____ That’s an amount which wouldn’t even change yourstanding on the Forbes 400 list. How is it that with all your accumulated wealth you have neverembraced a single humanitarian or medical, philanthropic endeavour?”You should have seen his face. Gates adjusted his glasses an

Pobieranie pliku

Pobierz plik

Możliwość komentowania jest wyłączona.