Chemia – odpowiedzi Maj 2006 Poziom rozszerzony II | Arkusze maturalne

Przedmiot Chemia – odpowiedzi
Data Maj 2006
Stopień trudności Poziom rozszerzony II
Czas pracy 120 minut
Sygnatura Matura
Zrodlo Centralna Komisja Egzaminacyjna

Podgląd arkusza

1. Poniższy schemat przedstawia zdolność przenikania przez materię różnych rodzajów
promieniowania jonizującego.
2. Ustal, wykonując obliczenia, ile razy zmalała zawartość izotopu węgla C-14 w drewnie,
które pochodzi z drzewa obumarłego przed 11460 laty. Okres półtrwania tego izotopu
węgla wynosi 5730 lat.
3. Do czterech probówek wlano po kilka cm3 wody destylowanej, a następnie do probówki I
wsypano trochę chlorku wapnia, do probówki II ?
4. Spośród podanych wzorów wybierz wzór tego wodorotlenku, który ma charakter
amfoteryczny. Napisz w formie jonowej skróconej dwa równania reakcji, które dowodzą
właściwości amfoterycznych wybranego wodorotlenku
5. W produkcji nawozu fosforowego z trudno rozpuszczalnego w wodzie ortofosforanu(V)
wapnia otrzymuje się rozpuszczalny diwodoroortofosforan(V) wapnia.

Pobieranie pliku

Pobierz plik

Możliwość komentowania jest wyłączona.